Pluto i Vattumannen under 2000 årPluto i Vattumannen under 2000 år

 

För att förstå nuet och få insikter om framtiden är det nödvändigt att blick tillbaka till det förflutnas historia. Du får här ta del av Plutos historiska påverkan i Vattumannens tecken genom tiderna. Detta i en sammanfattande form, hur jag ser på och skriver om detta i korta drag. Vi vet att historien upprepar sig från gång till annan i liknande mönster med liknade bakgrund. Pluto i Vattumannen präglar den aktuella tiden på sitt eget speciella sätt och därför har jag fokuserat mig på de viktigaste huvuddragen som representeras av Vattumannen - frihet, revolution, omgörning av system till liberala.

 

Men undertonen i denna vattumanska liberalism har dock med beaktande av Plutos maktkomplex en egen agenda jag myntat en devis för:

Frihet åt alla - på mina villkor.

 

***


Pluto i Vattumannen ur historiskt perspektiv

Av Anders Ekström, text och bild Copyright © 2023 
 


Utan det förgångna finns ingen framtid.
Och framtiden finns i nuet men alltid
med en dröm om en annan framtid. / AE


Det låter så befriande att genomföra en revolution och störta ett statssystem som förtycker folket. Revolutioner har alltid funnits tillstädes och jublats över. Men ofta är priset och resultatet inte i linje med själva revolutionens utgångspunkt och syfte. Ofta sluter det med att ett despotiskt välde ersatt med ett annat diktatoriskt styre där friheten det talades om endast blev fiktiv. Begreppet revolution har en lång historia i det moderna samhällets annaler. Det har använts som ett uttryck för missnöje med politiska regimer och för strävan efter större frihet och rättigheter för medborgarna. Oftast har revolutioner lyckats störta förtryckande regimer och ersätta dem med en ny regeringsform. Det är dock viktigt att notera att revolutioner inte alltid resulterar i en bättre form av regering, och auktoritärt styre har också varit känt för att uppstå ur dem. Till exempel ersatte störtandet av tsaren i Ryssland en förtryckande monarki med ett lika förtryckande kommunistiskt system. Tsaren och hans familj mördades brutalt.


Om natten den 17 juli 1918 mördades Rysslands tsar Nikolaus II och hans familj i Jekaterinburg av bolsjevikerna. Denna fruktansvärda händelse innebar slutet för huset Romanov och var en viktig vändpunkt i Rysslands historia, med återverkningar både i landet och i hela världen. Mordet orsakade chock och upprördhet både i och utanför Ryssland, eftersom kejsarfamiljen länge hade varit en symbol för stabilitet och styrka i landet. Bolsjevikernas beslut att avrätta Nikolaus II och hans familj motiverades dock av en önskan att göra slut på Romanovdynastins hundraåriga styre och att säkra sin egen makt. Vissa ser det som en hämndaktion av bolsjevikerna medan andra anser att det var ett nödvändigt drag för att den nya sovjetregeringen skulle få kontroll över landet. Uranus, revolutionernas egen planet, låg då i Vattumannens sista dekan på 26°. Det hade jäst länge hos bolsjevikerna och vid tiden för mordet på tsaren och hans familj rann bägaren över och skummet rann som fradga ur bolsjevikernas mungipor av revolutionsanda och girighet att ta makten.

Oavsett motivet fick mordet på tsar Nikolaus II och hans familj i Jekaterinburg en djupgående inverkan och förändrade den ryska historiens gång. Frågan är om Tsarregimens välde alls blev bättre i och med att kommunisterna tog över vid Oktoberrevolutionen 1917 och så småningom bildade Sovjetstaten som uppvisat ett oerhört förtyck mot folket. Men inte mot de prominenta regimtrogna bankirerna som i kohandel försåg sig med ännu större ägande och inflytande. Tsarens ineffektivitet när det gällde att leda landet, tillsammans med missnöjet bland bönder, arbetare och militärer på grund av den tsaristiska regeringens korruption och ineffektivitet, otillräckliga förnödenheter och logistik och dålig beväpning som ledde till stora förluster i första världskriget, samt Rasputins inflytande på tsarinnan och de kontrarevolutionära krafterna, var de viktigaste drivkrafterna bakom den bolsjevikiska revolutionen.


Grigori Efimovich Rasputin är en kontroversiell figur i Rysslands historia, hans liv och död är höljd i mystik och rykten. Trots hans gåtfulla existens är det obestridligt att Rasputin hade en enorm makt över Rysslands tsarinna Alexandra. Genom sina självutnämnda helande förmågor och sin förmåga att profetera kunde munken Rasputin vinna Alexandras förtroende när hon desperat försökte bota sin sons hemorragiska sjukdom, kallad för ärftlig blödarsjuka. Rasputins rykte som mystiker och helare fängslade många samtidigt som han alienerade dem som betraktade honom med misstänksamhet. Rasputin har på olika sätt beskrivits som en charlatan, en libertin och en politisk manipulatör. Hans inflytande över tsarinnan var så starkt att hon litade mer på honom än på sin egen familj.

Efter sin meteoriska uppgång till makten vid tsarens hov, betraktades Rasputin både som en mystiker och en politisk kraft att räkna med. Under hela sitt liv hade Rasputin nära band till familjen Romanov, vilket ledde till att vissa såg honom som ett politiskt hot mot tsarregimen. Rasputins för tidiga död i slutet av 1916 var direkt kopplad till hans politiska inflytande, eftersom de monarkitrogna  försökte undanröja alla möjliga hot mot sin makt. Den 30 december 1916 utförde adelsmannen Felix Jusupov och en grupp konspiratörer mordet på Grigorij Rasputin i Sankt Petersburg. Detta var en åtgärd för att hindra Rasputin från att använda sitt stora och överdrivna inflytande över tsaren och monarkin. Efter den ryska revolutionen hamnade Jusupov och hans familj i onåd och tog sin tillflykt utomlands


Pluto i Vattumannen

Pluto i Vattumannen-cykeln, som inträffar vart 248:e år, har genom historien varit känd för att skapa stora förändringar i form av revolutioner, feminism, kämpande folkstammar och systemskiften. Från drottning Boudicca, läs nedan, och framåt har denna cykel gett kvinnor makt, återupplivat bildandet av samhällen, genomfört industrialisering och ersatt många befintliga system, både politiska och i övrigt samhällsmässiga. Det är att förvänta exempelvis att Förenta Nationerna, som skapades 1945 med Pluto vid 11° Lejonet, kommer att genomgå en betydande omvandling omkring år 2044 då Pluto når oppositionspunkten till sig själv, 11° Vattumannen.

Det blir som att möta sig själv i sin egen spegelbild där bilden blir till en filmkavalkad över de egna förehavandena. Den filmen är inte alltid skönmålande ur det egna perspektivet att konfronteras med de egna handlingarna alla gånger. I synnerhet inte när de påtvingande metoderna orsakat form av förtryck när den egna viljan hävdats vara den enda rätta att implementera för folket eller i systemet. Antingen är du med oss eller emot oss, och är du emot, då ska du omskolas. Detta exempel antas ju av ett flertal diktaturer, vare sig de har ett kommunistiskt eller högerstyrt regimstyre. Kina liksom Ryssland är kända stater som skickar dissidenter till omskolningsläger för att indoktrineras (hjärntvättas) att anta den enda rätta läran, statens enväldiga politik.

Och här börjar min historiska återblick av betydande mått och verkanskraft.


***

Pluto i Vattumannen år 60-85 vt. (vår tideräkning)

Den 05 april år 60 vt. gick Pluto in i Vattumannens tecken under sin rundtur kring Zodiaken som varar ca 248 år för sitt hela varv. Ett deltema som kan tillskrivas Pluto i Vattumannen är att det framträder starka kvinnor som kommit, och kommer, att prägla historiens vingslag. Bland de första omtalade exemplen vill jag nämna är en kvinna vid namn Boudicca och hennes roll i historien som revolutionär ledare.

Bakgrunden till legenden Boudiccas rykte är det första romerska försöket att erövra Britannien som gjordes av Julius Caesar år 55 och 54 fvt. (före vår tideräkning) men det dröjde till år 43 vt. då kejsare Claudius intog öriket och införlivade dem under romerskt välde.

Vid tiden för romarnas invasion bestod öarna av ett relativt stort antal keltiska folkgrupper. Boudicca, var änkedrottning efter Prasutagus, kung av Iceni, som nyligen avlidit. Boudicca blev då regent över det keltiska folkslaget icenerna, vars hemvist var det nuvarande Norfolk i östra Britannien. Boudicca - hennes namn betyder för övrigt den segerrike, var en hårdför härförare som år 61 vt. enade en stor mängd keltiska stammar mot ett övermäktigt Rom. Boudicca ledde den största militära styrkan någonsin som konfronterade de ockuperande romarna på de brittiska öarna.

Boudiccas uppror fick snabbt fart bland ett antal brittiska klaner. Romarna fick ett hårt slag, eftersom de togs på sängen och saknade möjlighet att placera ut väl utvilade trupper i området. Rebellerna kunde ta kontroll över Camulodunum (Colchester, Essex), Verulamium (Saint Albans, Hertfordshire) och Londinium (London, grundad av romarna som huvudstad i Britannien), och slaktade alla romerska fångar i processen. Lyckan vände sedan till romarnas fördel. I "slaget vid Watling Street" segrade Gaius Paulinus och hans män. Kort därefter tros Boudicca ha avlidit, troligen genom självmord.

Boudiccas frigörelsekrig mot ockuperande romerska herrar har gått till historien och krigardrottningen har blivit en legend. Skulptören Thomas Thornycroft byggde mellan 1856 och 1885, en bronsvagn med Icen-drottningen och hennes döttrar. Statyn restes vid Westminster Bridge 1902 och har sedan dess blivit en populär turistattraktion med miljontals Londonbesökare varje år. Och mig veterligen är Boudiccas historia den tidigaste kan man vidimera som varande sann att det verkligen hänt under just Plutos välde i Vattumannen. Vid tiden för den stora branden i Rom år 64 förföljde kejsar Nero de kristna, vilket resulterade i ett antal martyrer och ledde till att kristendomen spreds före påvens katolska lära. Nero tog slutligen sitt eget liv år 68 vid 30 års ålder.


***

Pluto i Vattumannen år 306-328

Den romerske kejsaren Konstantin, som satt på tronen från Plutos inträde till Vattumannen, år 306 vt. var avgörande för bildandet av det bysantinska riket. Genom sitt beslut att flytta den romerska huvudstaden till den grekiska stadsstaten Bysans påskyndade han delningen av Romarriket i två halvor, det västromerska riket och det östromerska riket. Denna politiska huvudstad döptes senare om till Konstantinopel. Även om flytten hade en bestående effekt på historien fick det dock också en olycklig konsekvens: det västromerska rikets slutliga fall. Detta inträffade 476 vt. när visigoterna invaderade och plundrade Rom. Pluto var då 16° i Lejonet i en av de av mig klassade "Mäktiga Gradtalen, 16° 19° 27°

Kejsar Konstantin den Store är känd för att ha haft en djupgående inverkan på historien. Som den första romerska kejsaren,  konverterade han till kristendomen år 312 och var inblandad i milanediktet år 313, vilket innebar religiös tolerans för kristna i riket.

Milanediktet
Milanediktet från 313, som utfärdades av den romerske kejsaren Konstantin den store, anses vara ett av de viktigaste dokumenten i kristendomens och religionens historia. För lite mer än 1700 år sedan gav denna anmärkningsvärda kungörelse kristna och alla andra religioner frihet att utöva sin tro utan rädsla för förföljelse. Detta nya påbud utlöste en seismisk förändring i romarrikets kultur och politik och har format den värld vi känner till idag. Ediktet från Milano satte en ny kurs för Romarriket och inledde en era av religiös tolerans som så småningom skulle forma hela västvärlden. Genom att bevilja religionsfrihet tillät Konstantin kristendomen att spridas i hela det romerska imperiet och utanför det. I slutändan skulle milanediktet leda till att den katolska kyrkan grundades och att kristendomen blev den dominerande religionen i Europa. Dess inverkan på religion, politik och kultur känns fortfarande i dag.

År 325 enades konciliet i Nicéa om sin version av den ortodoxa kristna läran och förkastade många av evangelierna. Konstantin möjliggjorde en period av religiös tolerans och acceptans. Före hans styre led många kristna förföljelser och avrättades av romarna eller fick offentligt utstå en grym död på arenor som Colosseum. Under Konstantins regeringstid upprättades ett av historiens största imperier och det västromerska imperiets slut, och kristendomen spreds över hela världen.

Återigen visar Pluto i Vattumannen på enorma omställningar för världens maktstruktur och kultur. Spridningen av kristendomen är det som är bestående av Plutos vandring genom Vattumannen år 306-328 vt.


***

Pluto i Vattumannen 550-574

Islams profet Muhammeds liv och läror är otroligt inflytelserika än i dag. Muhammed föddes 570 vt. i Mecka och anses vara grundaren av den islamiska tron, en religion som är den näst största i världen efter katolicismen. Som en del av en stor kulturell rörelse som uppstod under den period som kallas Pluto i Vattumannen har Muhammeds läror stått sig genom tiderna, och hans inflytande är fortfarande kännbart i hela världen idag. En viktig del av Muhammeds historia är hans hustru, Khadijah bint Khuwaylid, som inte bara var en framgångsrik affärskvinna, utan också den första person som accepterade Muhammeds religiösa undervisning och blev en anhängare av islam. Trots att hon var kvinna i ett patriarkalt samhälle följde Khadijah Muhammeds läror. Hennes förtroende för Muhammed bidrog till att den islamiska tron växte.


***

Pluto i Vattumannen  795-819

Under denna tid steg Irene av Aten till makten som ensam härskare över det östromerska riket, och det innebar en period av framsteg och ökade rättigheter för kvinnor. Under den här perioden inleddes också vikingatiden, vilket innebar en tid av stora framsteg och förändringar för det skandinaviska folket. Vikingakvinnorna fick en hel del rättigheter och makt under denna tid, bland annat rätten att välja sina egna män, ta initiativ till skilsmässa, kräva tillbaka sin hemgift och leva och bli rika som markägare. Dessa anmärkningsvärda kvinnor respekterades också för sina psykiska och andliga förmågor.

Karl den store kröntes till tysk-romersk kejsare år 800, och han kodifierade många germanska stamlagar. Alcuin av York, även känd som Flaccus Albinus Alcuinus och Ealhwine, en uppskattad nordumbrittisk adelsman, teolog, forskare och pedagog verkade med framgång verkade på 700-talet samtidigt som han var dekan i katolska kyrkan. Alcuin spenderade de senare åren av sitt liv i Tours i mellersta Frankrike och avled den 19 maj 804. Under Karl den store grundade han ett universitet i York för studier av de fria konsterna och bidrog till att sprida kunskap och lärande som skulle skapa den karolingiska renässansen inom konst, musik och arkitektur.


***

Pluto i Vattumannen 1041-1063

Som en av de mest fascinerande och inflytelserika kvinnliga härskarna i historien har Zoë Porphyrogenita en unik ställning i det bysantinska rikets annaler. Som dotter till Konstantin VIII och syster till Theodora blev Zoë Porphyrogenita gemensam kejsarinna av det bysantinska riket år 1042. Hennes styre tillsammans med sin syster, och det sätt på vilket hon lyckades behålla sin makt, är ett bevis på kvinnliga ledares styrka, motståndskraft och skicklighet. Under hela sin regeringstid arbetade Zoë för att utvidga sitt imperiums gränser, skapa stabilitet på tronen och uppmuntra den kristna tron att växa inom sitt område.

Under denna tidsperiod blev schismen mellan den östortodoxa och den romersk-katolska kyrkan permanent, och många kyrkor byggdes i England, till exempel i Westminster och i Winchester. Bland tidens innovationer kan nämnas rörliga trycktyper som uppfanns i Kina 1045 och användningen av astrolabiet som spreds till Europa från de islamiska länderna och Indien.


***

Pluto i Vattumannen 1286-1308

År 1296 inleddes det första skotska självständighetskriget då skottarna, ledda av Robert the Bruce, drabbade samman med engelsmännen. Den 25 mars 1306 kröntes Robert formellt till kung av Skottland, med Elizabeth de Burgh vid sin sida som drottning. Det finns indikationer i horoskopet som ger en hint om att  Skottlands självständighet kan komma att uppnås under vattumansperioden 2023-2044. Det ska stora krafter till för att England ska släppa överhögheten. Under 1100- och 1200-talen skedde ett omfattande kultur- och handelsutbyte mellan Eurasien och Europa. Innovationer som blocktryck från Kina. Blocktryck är en teknik där man använder färgade plåtar för att trycka bilder och/eller text på papper eller textil. Denna metod för att trycka på papper är en av de mest ålderdomliga i Europa, där man använder träblock med bilder och text, som vanligtvis kallas träsnitt.

Uppfinningen av glasögon år 1290 medförde en ny nivå av kontaktskapande och främjade läskonsten. I England inrättades underhuset och överhuset och parlamentet fick befogenhet att ta ut skatter. År 1293 kodifierade Edvard I den engelska Common Law och arbetade för att garantera stabilitet gentemot Skottland. Han införde också en standard för imperiala vikter och mått 1305, med periodiska justeringar därefter.


***

Pluto i Vattumannen 1532-1553

Den blivande drottningen Elizabeth I:s föddes 1533 och hon besteg tronen vid 25 års ålder. Hon förblev ogift, för som ogift hade hon all makt. Grundandet av den engelska kyrkan skedde 1534 under samma period med Pluto i Vattumannen och markerade början på en ny era för Storbritannien med landets andra stora kvinnliga ledare efter Boudicca, nämligen Maria Stuart, även känd som Mary, Queen of Scots. Hon föddes den 8 december 1542 på Linlithgow Palace i Skottland som dotter till kung Jakob V och Mary of Guise. Tragiskt nog avled kungen bara sex dagar senare och Mary fick ta över Skottlands tron innan hon ens hade fyllt ett år. Hon kröntes officiellt till drottning av Skottland på Stirling Castle den 9 september 1543, nio månader gammal. Hon tvingades abdikera den 24 juli 1567 till förmån för sin son, Jakob VI som besteg tronen under förmyndarskap.

Som barnbarnsdotter till Henrik VII av England hade Maria Stuart tidigare gjort anspråk på Elizabeths suveränitet och uppfattades som Englands lagliga drottning av många engelska katoliker, inklusive de som deltog i en revolt som kallades "Rising of the North". Elizabeth såg Maria som ett potentiellt hot och lät spärra in henne i flera slott och herrgårdar i de inre delarna av England. Efter 18 och ett halvt år i fångenskap dömdes Maria Stuart slutligen för att ha försökt mörda Elizabeth 1586 och halshöggs året därpå den 08 februari 1587 på Fotheringhay Castle, 44 år gammal. Marias händelserika liv och slutliga avrättning har etablerat henne som en romantiserad figur i populärkulturen. Under denna anmärkningsvärda cykel med betydande förändringar uppstod två starka drottningar och Henrik VIII:s reformation.

År 1533 förklarade kung Henrik VIII sin avsikt att bryta med den romersk-katolska kyrkan för att upprätta den engelska kyrkan, vilket gjorde det möjligt för honom att gifta sig med Anne Boleyn som blev mor till Elizabeth I. Denna brytning med påvedömet befästes 1536 när Henrik lade beslag på klostrens tillgångar och tog dem åt sig själv, som det nya överhuvudet över Church of England. Upplösningen av klostren ledde till fortsatta spänningar mellan protestanter och katoliker. Mot bakgrund av Plutos närvaro i Vattumannen bör reformationen, som utlöstes av kung Henrik VIII:s seriemonogami, betraktas i samband med Plutos symbolik för absolut makt. Skapandet av den anglikanska kyrkan har haft ett bestående arv, särskilt genom att kvinnor fick rätt att skilja sig och bli präster, vilket de har kvar än i dag.

Pluto i Vattumannen-cykler måste sättas in i sitt sammanhang. Denna stora maktkamp mellan kungen och påven är typisk för alla Pluto-cykler, eftersom Pluto är den astrologiska symbolen för total kontroll. Men utan den anglikanska kyrkan som Henrik skapade skulle kvinnans rätt till skilsmässa (och kvinnans rätt att bli präst) inte vara förankrad i det engelska livet i dag. Dagens brittiska kungafamilj är ett bra exempel på just detta: en bördig kvinnas rätt att lämna ett äktenskap som lämnar ett långt spår. Prinsessan Dianas skilsmässa från dåvarande prins Charles är just ett sådant släpspår som skapade miltals spaltmeter i pressen.

I Frankrike var 1532 startskottet för Johannes Calvins protestantiska reformation. Som svar på detta inrättade Roms påve Paul III en ny inkvisition 1542 för att stävja den växande protestantismen. Men kyrkan befann sig snart på reträtt när Copernicus 1543 publicerade sin heliocentriska teori om solsystemet i sin bok Of the Revolution of Celestial Bodies. Under denna period publicerades också Machiavellis bok Fursten, som undersöker kraften i oetiska beteenden, år 1532. Nostradamus förutsägelser och visioner, som sammanställdes under denna tid, publicerades dock inte förrän Pluto gick in i Fiskarna.


***

Pluto i Vattumannen  1777-1798

Under slutet av 1700-talet nådde upplysningen sin höjdpunkt och spred begreppen individualism och rationalism. I Ryssland besteg Katarina den stora tronen 1762 medan Pluto stod i Stenbocken och regerade fram till 1796. Under övergången när Pluto gick in i Vattumannen 1777 genomförde Katarina många förändringar som uppmuntrade upplysningens ideal och blev en stor beskyddare av konst och vetenskap.

År 1776 förklarade Amerika självständighet från England under Pluto i Stenbocken-eran, vilket utlöste en revolution som spred sig över hela världen. Förenta Staternas födelse kännetecknades av en betydelsefull förändring av folkets makt. Den 19 oktober 1781 uppnådde USA en avgörande seger över britterna vid Yorktown. Denna seger följdes av Parisfördraget den 3 september 1783, som gav Förenta staterna deras självständighet.

Den 17 september 1787 ratificerade den andra kontinentalkongressen Förenta staternas konstitution med 27 efterföljande ändringar. När vi nu går in i Pluto i Vattumannen-cykeln från 2023-2044 är det säkert att anta att konstitutionen kommer att ändras igen.

Under samma cykel 1787 grundades en ny nation på den avlägsna kontinenten Australien. Den 13 maj 1787 lämnade den första flottan av nybyggare, bestående av 778 straffångar, Storbritannien för den framtida staten New South Wales. Australien är ett exempel på en nation som grundades under en period av politisk och social revolution, i likhet med Förenta staterna. Revolutionskriget kom att avslutas 1783 med Versaillesfördraget, medan USA:s konstitution och Bill of Rights ratificerades 1787 respektive 1789.

År 1789 inleddes den franska revolutionen med avskaffandet av ett feodalt system och förklaringen av "människans rättigheter". "Frihet, jämlikhet, broderskap" var den franska revolutionens rop. "Människor föds fria och förblir fria och lika i rättigheter" är en del av den franska deklarationen om människans och medborgarens rättigheter”. Stormningen av Bastiljen den 14 juli 1789 är ett avgörande ögonblick för Pluto i Vattumannen. Bastiljen var ett fängelse som fungerade som en symbol för den franska monarkins absoluta makt. Fästningen, som ligger i Paris, förstördes slutligen under revolutionen.

Den 21 januari 1793 avrättades Ludvig XVI på giljotinen. Den 16 oktober mötte Marie Antoinette samma öde. Ludwig XVI och Marie Antoinette är två av de mest kända i den franska monarkin, kända för sin lyxiga livsstil och sin slutliga undergång på grund av den franska revolutionen. Eftersom de två blev sådana ikoniska figurer i historien är det ingen överraskning att många undrar över detaljerna i deras förhållande. Från de offentliga framträdandena och livet tillsammans är det tydligt att Ludwig XVI och Marie Antoinette delade ett obestridligt band..

Revolutionsperioden präglades av våld och blodsutgjutelse under skräckväldet 1794, då förnuftskulten etablerades som den första statsunderstödda ateistiska religionen. Den franska revolutionen avslutades 1799.

År 1777 grundades en kooperativ verkstad i Birmingham i England av skräddare, vilket var början på den industriella revolutionen. Denna period kännetecknades av många tekniska framsteg, t.ex. användningen av ångkraft för att revolutionera transport- och textilindustrins drift av maskiner. Lavoisier, känd som kemins fader, upptäckte luftens sammansättning 1778, medan Herschel upptäckte Uranus 1781 och bröderna Montgolfier gjorde sin första ballongflygning 1782. John Michell publicerade sin teori om svarta hål 1784, och det metriska systemet utvecklades under den franska revolutionen och definierades formellt 1795. Viktigt att notera är det första framgångsrika vaccinet mot smittkoppor som utvecklades 1796, liksom byggandet och driften av en mjölfabrik som ett kooperativ i Hull i England samma år.

Under senare delen av 1700-talet ökade affärsverksamheten och den globala handeln, inklusive slavhandeln, och motståndet mot sådana metoder växte långsamt fram. Virginia blev den första amerikanska delstaten som förbjöd import av slavar 1778, medan Sierra Leone inrättade en bosättning för frigivna slavar 1787. Danmark var den första nationen som helt avskaffade slavhandeln 1792. Amerikanska fartyg förbjöds att delta i slavhandel genom Slave Trade Act från 1794, och det fullständiga avskaffandet skedde inte förrän senare. Den 4 februari 1794 avskaffade Frankrike slaveriet. Tyvärr finns slaveriet kvar än i dag. Verkligheten i mänsklighetens historia, både i det förflutna och i nuet, är djupt skamlig. Slaveriet, i alla dess olika former, har inte bara en lång och mörk historia som har varit kännbar över hela världen, utan det är fortfarande närvarande i dag. Trots de obevekliga sociala och ekonomiska framsteg som har gjorts sedan slaveriet avskaffades är det fortfarande en olycklig verklighet att nästan 40 miljoner människor lever i ett tillstånd av modernt slaveri, inklusive tvångsarbete och människohandel. Detta är en fråga som har långtgående konsekvenser och som inte bara påverkar de förslavade utan även deras familjer, vänner och samhällen. Det är viktigt att förstå konsekvenserna av slaveriet, inte bara i det förflutna utan även i nutid.

Under perioden i slutet av 1700-talet uppstod också flera filosofiska verk. Ett av dessa verk fick en oerhörd stark genomslagskraft, nämligen Immanuel Kants Kritik av det rena förnuftet 1781. Immanuel Kant, född den 22 april 1724 i Königsberg (nu Kaliningrad), var en berömd tysk filosof och pionjär inom den kritiska filosofin. Hans skrifter, bland annat inom etik och epistemologi, har bidragit enormt till tankens utveckling. Kant tillbringade hela sitt liv i Königsberg och avled den 12 februari 1804. Hans mest kända verk, Kritik av det rena förnuftet, publicerades 1781.

Thomas Paines The Rights of Man och The Age of Reason gavs ut 1791 respektive 1794. Thomas Paine var en anmärkningsvärd person i slutet av 1700-talet som hade en enorm inverkan på världen. Denna brittisk-amerikanska radikala författare och politiska teoretiker, som föddes i Thetford i Norfolk 1737 och dog i Greenwich Village i New York 1809, lämnade ett outplånligt avtryck i både USA och Frankrike. För många var han en av de ledande personerna i USA:s frigörelse från Storbritannien och en betydande bidragsgivare till den franska revolutionen. Han var en produktiv författare som inte bara talade till sin tids folk utan även till kommande generationer. Hans verk har hyllats och kritiserats, studerats och vederlagts, men förblir en viktig del av historien som fortfarande är relevant och meningsfull i dag.

Utilitarismen blev snart populär och påverkade diskussionerna om medborgarnas välfärd och maximering av lycka för majoriteten. Utilitarism är en etisk teori som har funnits i filosofisk diskussion i århundraden och som syftar till att skapa största möjliga nytta för flest möjliga människor. Teorin har populariserats av Jeremy Bentham och John Stuart Mill, två av dess främsta förespråkare, men har tillämpats på olika etiska dilemman genom historien. Som ett resultat av detta har idén om utilitarism beaktats inte bara i filosofiska sammanhang utan även i praktiska sammanhang. Dess konsekvenser för samhället och dess konsekvenser för individer kan beaktas när beslut fattas, och kan ses på olika områden från offentlig politik till affärsetik.William Blake, en brittisk poet, mystiker, konstnär och publicist, var en hård kritiker av den industriella revolutionen och upplysningens fokus på förnuftet och är känd för att ha publicerat The Marriage of Heaven and Hell (1790-93) och senare Songs of Innocence and of Experience (1794).

Mary Wollstonecraft, en känd engelsk författare, filosof och kvinnorättsaktivist, föddes i Spitalfields, London, England den 27 april 1759 och dog i Somers Town, London den 10 september 1797. Hon var en nyckelfigur under upplysningstiden, känd för sina filosofiska bidrag och sitt engagemang för att främja kvinnors rättigheter. Noterbart var också hennes bok A Vindication of the Rights of Women (1792). Hennes dotter Mary Shelley, författaren till Frankenstein, föddes i Vattumannens tecken.

Den klassiska musiken hade sin storhetstid i Mozart, Haydn och Beethovens verk. Denna stil var mindre utsmyckad än barocken och använde urskiljbara melodiska linjer. Orkestrarna blev större och utvecklingen av pianot förbättrade deras uthållighet och gjorde det möjligt för kompositörerna att använda hårdare tekniker - Beethoven godkände det! - vilket i sin tur påverkade kompositionen.


***

Pluto i Vattumannen 2023-2044

Den 23 mars 2023 går Pluto in i Vattumannen för första gången.
Den 11 juni 2023 går Pluto retrograd tillbaka till Stenbocken.
Den 21 januari 2024 går Pluto åter in i Vattumannen.
Den 02 september 2024, Pluto retrograderar tillbaka till Stenbocken.
Den 19 november 2024 återinträder Pluto i Vattumannen för gott i detta varv.

Under de kommande åren kan vi kanske bevittna en långsam men stadig förändring mot en mer rättvis och inkluderande värld, trots dess nuvarande brister. Det är nog så att interplanetära resor fortfarande är långt borta, trots högtflygande ambitioner att kolonisera Mars. Vattumannens tecken ses ofta i ett ljus som varande överdrivet idealistiskt och orealistiskt revolutionärt. Dess hoppfulla utsikter kan dock vara ganska fördelaktiga när man försöker konfrontera sociala frågor och ge nya perspektiv. Det är värt att notera att Vattumannen också kan vara benägen för grupptänkande och radikala åsikter där den enskilda människan hamnar i en underordnad subsumtionsposition där den märkliga effekten av socialt jämlikhetstänkande skapar klasskillnader i en utjämningsiver grundad på teorier. Det är viktigt att inse att Vattumannen behöver känslomässigt och fysiskt stöd, även om deras distansering och återhållsamhet kan antyda motsatsen. Vattumannen kan verka mer ivrig i jakten på rättvisa än i jakten på kärlek... Vi måste vara medvetna om att resan mot ett jämlikt och rättvist samhälle kommer att gå långsamt och vi bör vara beredda att hålla denna kurs under överskådlig tid. Pluto är odödlig och har inte bråttom att genomföra sina långtgående planer ur en egen dold agenda, okänd för andra. 

Som ett mycket enigmatiskt tecken missuppfattas Vattumannen ofta på ett hoppfullt, men missriktat sätt. Vattumannens energier drivs av att reformera världen genom alternativa metoder och kollektivt samarbete och strävar efter ökad självständighet. På ytan kan Vattumannen framstå som en distanserad och opartisk känsla med planer på omstrukturering. Denna opartiskhet kan dock hindras av en kollektivt tänkande mentalitet och inflexibilitet. Dessutom tenderar Vattumannen att förbise de mer komplexa, människorelaterade frågorna, såsom känslor och kroppslighet. När Pluto övergår till Vattumannen kan vi förvänta oss en ökad önskan om revolution och reformer, särskilt inom vetenskap, teknik och vår samhällsram mellan länder och kulturer. Innan dess måste vi dock först inse vilka problem som behöver förändras och varför, vilket därmed kräver en förståelse för sig själv - ett område där många av oss har brister. Pluto i Vattumannen kommer sannolikt att föra detta i ljuset på ett oanat och smärtsamt sätt.

När vi nu ser fram emot en ny era är det viktigt att förstå vårt mänskliga samspel och hitta metoder för fredlig samexistens mellan folk och länder. Vattumannen är dedikerad till att skapa en mer välmående och positiv framtid; detta kräver dock insikt om vår grundläggande identitet och vårt uppdrag. Dessa komplexa förhållanden kräver heltäckande lösningar som går utöver nuvarande konventioner. Svaret på livets yttersta fråga kan inte hittas i övergående trender eller extravaganta visioner av universum. Under de kommande åren kommer vårt förhållande till tekniken att anta en radikalt annorlunda form, förmodligen inte så som vi för närvarande förutser i förhållande till Vattumannens strävanden om att allt är till för mänsklighetens fromma.

Den dagsaktuella frågan För närvarande lider världen allvarligt av Rysslands väpnade konflikt mot Ukraina, som inleddes den 24 februari 2022. Rysslands president Vladimir Putin vägrar att acceptera Sovjetunionens upplösning, som slutfördes den 1 januari 1992 när ett antal gränsstater uppnådde självständighet från Sovjetunionen. Ukraina tillkännagav sig självt som en självständig nation den 24 augusti 1991 genom sin egen konstitution. Putin kunde befästa sin ställning som Rysslands president den 7 maj 2012 och började därefter kläcka planer på att återuppliva det forna Sovjetunionen som ett tsardöme, med honom själv som tsar. För Ukrainas del började detta med en invasion och erövring av Krimhalvön 2014, och Putin har valt vägen att antingen erövra Ukraina eller förstöra landet helt och hållet. Enorma delar av Ukraina har redan rivits, och dess infrastruktur för leverans av elektricitet, vatten, avlopp och mat har skadats.

Vad säger då Pluto om saken, finns det någon framförhållning som kan jämna ut bördorna i Vattumannens jämlikhetsanda?

Det närmaste som ligger i smältdegeln är Rysslands invasion av Ukraina och om det finns något hopp om att kriget ska upphöra när Pluto går in i Vattumannen. Pluto är ju inte ensam om att vara verksam i spelet om att vinna eller förlora kriget i Ukraina. Det finns andra aktörer i det sekundära horoskopet som föregår Plutos plan och som bär fram de incitament som behövs för den slutliga uppgörelsen. Under juli månad 2023 blir det skiftande krigslycka för Ryssland vilket inte betyder att Ukraina går ut som segrande part, men får fördelar i krigsleken. Något vänder som får uppmärksamhet i större mått.

Religionen tar allt starkare former. Särskilt fokus läggs på islam som växer sig allt starkare under Plutos välde i Vattumannen på ett närmast diktatoriskt vis. Pluto har ingen åsikt om hur makten ska användas, bara det finns grund för att tillskansa sig makt oavsett hur och vad. Eftersom islam fortsätter att sprida sig över världen och blir den snabbast växande religionen är det nödvändigt att överväga vilka effekter Pluto i Vattumannen har på denna tro. Även om religionsfriheten bör respekteras och upprätthållas får den inte användas som en ursäkt för att främja hat eller våld eller diktatoriskt religionsstyre . Irans regim visar på de negativa influenser som skapar skräck hos folket som inte har sin frihet till eget tänkande eller att som kvinna inte kunna klä sig utan en sjal som täcker håret. Men de senaste handlingarna, som t.ex. brännandet av Koranen utanför den turkiska ambassaden i Stockholm och brännandet av den svenska flaggan i islamiska länder, ökar bara spänningarna och bidrar inte alls till att främja förståelse och fred. Det är viktigt att vi överväger effekterna av Pluto i Vattumannen på islams framtid och hur vi kan gå vidare i samförstånd i en positiv riktning där ömsesidig respekt finns.

Vattumannens tidsålder är en önskedröm
Folk har i åratal skrivit och pratat om vattumansåldern där allt är kärlek och gemenskap och inga krig finns. Nej det är Plutos vattumansålder som kommer. Man förnekar att ufon finns, men nu skjuter man ner oidentifierade föremål vilket framgent kommer att bidra till att regeringar måste erkänna att dom finns.

Vi kan förvänta oss att se förbättringar inom områden som artificiell intelligens, virtuell verklighet, datavetenskap och mycket mer. Framsteg inom teknik och vetenskap kommer att öppna upp nya möjligheter och ge människor nya möjligheter att utforska och utveckla världen omkring dem.

Mänskligheten gör inget annat än dödar och hatar och narkotikan flödar och dödar folk, så ingen kan säga att man är i en kärleksfull vattumansålder. Den era som startar nu när Pluto går in i Vattumannen med erkännande av Ufos och presentation av nya tekniska lösningar till jordens problem. Att leva i den kärleksfulla vattumansanda som man drömmer om, är tyvärr ljusår borta från mänskligheten som den ser ut idag! Den vattumanska revolutionen som hyllas är en idealistisk likriktande teori utan värme men med engagemang för att genomdriva en social och samhällelig överordnad funktion som utgår från staten, religiösa samfund, ideella organisationer och politiska system.

Skiftet mellan Pluto i Stenbocken till Vattumannen blir intressant eftersom det är i Vattumannen man tar itu med problem från Stenbocken. De starka spänningar och missnöje med makthavarna och maktmissbruk kommer upp till ytan och åtgärdas när Pluto går in i Vattumannen. Pluto rör upp saker och skapar motsättningar men löser inte problem. Lösningar kommer när Pluto går in i nästkommande tecken, i detta fall Vattumannen i mars 2023. Men det kommer inte att lösas några problem över en natt. Pluto går retrograd tillbaka till Stenbocken ett par gånger och liksom rekapitulerar de situationer ur Stenbockens tid som definitivt måste och kommer att revideras i Vattumannen.Globalismens för- och nackdelar

Globalismen är en drivkraft för ekonomisk tillväxt som skapar många fördelar, men när ett land drabbas av en ekonomisk kris kan det samtidigt få återverkningar på andra länders ekonomiska självförsörjning. Detta fenomen är särskilt synligt i tider av ekonomiska svårigheter och konflikter, eftersom enskilda länder måste förlita sig på andras stöd för att klara av stormen. Begreppet köpkraftsparitet (PPP) gör det möjligt för oss att jämföra olika länders ekonomiska produktion och få en bättre förståelse för hur globalismen kan vara både fördelaktig och skadlig. Plutos vision har belyst behovet av att stärka globaliseringen och samtidigt minska potentiella risker genom att minska nationens beroende av import från andra länder i kristider.

Vidare har avregleringen av statens och kommunernas ansvar gentemot medborgarna tagit en oroväckande kurs. I många fall upphandlar rika länder företag och infrastruktur i andra länder. Ett utmärkt exempel är Stockholm Lokaltrafik (SL), där det kinesiska Hongkongföretaget MTR ansvarar för driften av pendeltåg, tunnelbanor och bussar. Vinsterna från dessa tjänster skickas sedan till till Kina, och kameraövervakning "ersätter" behovet av personal.


***

Plutos Horoskop

 


Konflikten mellan Ryssland och Ukraina är komplex och har sina rötter i historien och geopolitiska tvister. Konfliktens rötter kan spåras tillbaka till Sovjetunionens upplösning 1991. Efter Sovjetunionens sammanbrott förklarade Ukraina sin självständighet den 24 augusti 1991 men Ryssland försökte behålla sitt inflytande i regionen. Under årens lopp har spänningarna mellan de två länderna eskalerat, vilket kulminerade i den ryska annekteringen av Krimhalvön 2014. Detta drag väckte internationellt fördömande och anses vara ett brott mot internationell rätt. Konflikten har bara intensifierats under åren därefter och har blivit en viktig källa till instabilitet i regionen. Pluto som den 23 mars 2023 transiterar över radix sjunde husets spets i horoskopet från dess upptäckt 1930, kan ge en ny nivå av insikt i konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

Det sjunde huset är förknippat med relationer, så transiterande Pluto kan innebära en dramatisk förändring i förhållandet mellan de två länderna. Detta kan vara en viktig vändpunkt i konflikten, eftersom situationens intensitet ökar och sätter fokus på pudelns kärna så att säga. Förhoppningen är att det kan det innebära en möjlig lösning, men inte troligt att så sker. Detta är en tid där omvandlingskrafterna är i spel och de båda länderna måste anpassa sig till förändringarna. Konstellationen kan också innebära en förskjutning av maktbalansen eller en förändring av dynamiken mellan de två nationerna. Plutos transitering blir sannolikt en tid då båda sidor måste räkna med varandras utspel, eftersom konsekvenserna av deras handlingar kommer att bli kännbara av båda parter.

Trycket från Pluto kan utgöra drivkraften för en möjlig fred, men mer sannolikt ser det ut att bli en tid av stora omvälvningar och förstörelse. Pluto som är en experimentator och oförstörbar i sin energi, har inbyggt att konfrontera saker till sin spets för att framkalla det ultimata avgörandet om det gäller att trycka på den röda knappen. Detta för att Pluto som transformationens planet för med sig både positiva och negativa möjligheter. Först måste det rivas ner något för att bygga något nytt. Det är ju Plutos egentliga urkund metamorfos. I slutändan kommer utgången av kriget mellan Ryssland och Ukraina att bero på de åtgärder som båda länderna vidtar och hur de anpassar sig till de föränderliga energierna från Pluto i Vattumannen. I vilket fall som helst är det viktigt att vara medveten om denna övergång och dess potentiella konsekvenser, utan att väva önsketankar om en drömlösning. Med Pluto över den sjunde husspetsen i Vattumannen, relationshusets början, är det troligt att både Ryssland och Ukraina kommer att bli mer förankrade i sina bestämda positioner och kanske inte kan nå fram till en förhandlingslösning. Detta leder till ytterligare destabilisering, eftersom båda länderna ökar sin militära kapacitet och risken för direkt konfrontation ökar.

Ukraina är inte med i NATO eller EU. men har EU:s stöd och därmed indirekt även NATO:s. Dessutom kan den transiterande Pluto också indikera att det sannolikt sker en maktförskjutning i regionen, eftersom ett av de två länderna kan vara i stånd att vinna en strategisk fördel. Konflikten kan få en mer global dynamik, där andra länder blir inblandade för att uppnå sina egna intressen och avstyra externa hot. I slutändan indikerar den transiterande Pluto över det sjunde husets spets att situationen mellan Ryssland och Ukraina sannolikt kommer att bli mer komplex än förväntat och att de nuvarande spänningarna mellan de två länderna sannolikt ökar. Detta kan potentiellt leda till en upptrappning av kriget, eftersom Pluto är planeten för omvandling, död och återfödelse likt legenden om Fågel Fenix.

Det är troligt att konflikten mellan Ryssland och Ukraina kommer att fortsätta under en längre tid, och att effekterna av transiterande Pluto i sitt sjunde radixhus blir djupgående. Kriget eskalera då Rysslands president Putin har satt sig i en prekär situation likt Tysklands Hitler en gång gjorde och Putin kan därför inte dra sig ur krigsspelet utan att tappa ansiktet, och det är absolut inte hans avsikt att göra. Pluto är en planet för förstörelse och omvandling, så det är troligt att den här transiteringen snarare kommer att orsaka stor förstörelse och omvandling i regionen genom desperata handlingar från Rysslands sida, Människor och djur blir de som lider mest och kriget blir mer komplext.

Konflikten kan också bli mer global, eftersom andra nationer blir inblandade i konflikten och flera länder redan är involverade i att stå bakom Ukraina. Frågan är om Vladimir Putin kommer att sätta in taktiska kärnvapen som drar med sig flera länder in i ett eventuellt nytt världskrig. Pluto är omvandlingens planet och grundstrukturens embryo för kärnvapen, nämligen Plutonium som behövs för att starta en kärnreaktion i en atombomb. Det är viktigt att beakta inte bara Plutos rörelse utan även positionerna för de andra planeterna på himlen vid denna tidpunkt.  Särskilt bör man ta hänsyn till Jupiters och Saturnus inflytande, eftersom dessa två planeter förknippas med ledarskap och internationella frågor. Det är troligt att transiterande Plutos närvaro i sitt eget konfliktfyllda relationshus kommer att ge kriget en ny intensitet. Å ena sidan kan Pluto representera omvandling genom förstörelse, och detta innebär då att situationen blir mer destruktiv och svår att lösa. Å andra sidan kan det också leda till en omvandling som medför en ny period av nedtrappning mellan de två länderna. Vi kan bara spekulera i nuläget hur utvecklingen ter sig. Men säkert är att Pluto i Vattumannen kommer att ha en betydande inverkan på krigets utgång.


***

Vi vet så lite om många saker vi hört talas om, nu vet du lite mer om just Pluto i Vattumannen och dess återverkan på historiens vingslag. Nu går vi mot en ny period med Pluto i Vattumannen. Facit till förutsägelser finns först när vi är framme vid det förutsagda om det inträffar eller inte.

Som min gamla mormor, född 20 augusti 1883, sade: ”Den som lever får se”. Och hon såg och genomlevde millennieskiftet, det stora Världskriget 1914-1918, den stora världsdepressionen 1929-1939 med tändstickskungen Ivar Kreugers krasch och konkurs som orsakade en mycket stor ekonomisk kris i Sverige.

Andra Världskriget startade 1 september 1939 och varade till 2 september 1945. Mormor  fick klara sig själv de två sista krigsåren då morfar, född 1876, dog 1943. Sedan kom Suezkrisen 1956, en allvarlig konflikt under kalla kriget mellan Egypten och Israel om vem som skulle kontrollera kanalfarten. Inga fartyg släpptes genom kanalen och med det följde brist på olja och medförde bensinransonering i bl.a. Sverige. Jag bodde då hos mormor i Växjö och såg min första gengasbil som rullade på gatorna med en stor rykande tunna på en hylla bak på bilen. En märklig syn jag endast sett på bild tidigare. Mormor var emellertid mycket van vid fenomenet från tidigare år. Vid 82 års ålder 1965, hade mormor sett och upplevt vad hon behövde och hade huggit sitt sista vedträ till köksspisen.

En stor del av mormors berättelser om hur det var förr, ligger till grund för mitt eget intresse för historia – och som sagt, historien upprepar sig. Men för oss alla innebär upplevelsen av Pluto i Vattumannen den första och den sista. Vi kan bara hoppas på en tid som ger mänskligheten och Jorden en möjlighet att överleva på ett bra sätt.

 

 

***

Copyright © Anders Ekström 17 februari 2023

anders.ekstrom@stjarnastrologen.se

 


--------------------------------------

Copyright © Stjärnastrologen

Köpevillkor / GDPR